ระบบยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Authentication System)

เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติ” ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทางมหาวิทยาลัยสยาม
ได้จัดให้มีระบบยืนยันตัวบุคคล เพื่อใช้งานระบบ Internet โดยจะต้องมีการระบุ Username และ Password ให้ถูกต้อง
จึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ โดยมีวิธีการดังนี้

1.    ทุกครั้งก่อนใช้งาน Internet จะต้องใส่ Username และ Password ผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari เป็นต้น หรือ คลิก ที่นี่ เพื่อ Login

2.    หลังใช้งานทุกครั้งต้อง Logout ออกจากระบบได้ ที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นความผิดที่เกิดจากความตั้งใจกระทำความผิด

3.    ผู้ใช้งาน (User) ทุกท่าน จะมี Account เพื่อใช้งานระบบ Internet ดังนี้           
3.1 ใช้ รหัสบุคลากร / รหัสนักศึกษา เป็น Account สำหรับ Login ( Login ได้ 2 Device) เช่น รหัสบุคลากร / รหัสนักศึกษา เป็น 5907600009 เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 1998 (ค.ศ.) จะได้เป็น
          • Username : 5907600009
          • Password : 15081998 (กรณี ถ้าเป็นเลขตัวเดียวให้เติม 0 ไว้ข้างหน้าเสมอ)
4.    สำหรับ รหัสบุคลากร / รหัสนักศึกษา เป็น Account เมื่อเปิดให้ใช้งานระบบในครั้งแรก ผู้ใช้งาน (User) มีหน้าที่ต้องเปลี่ยน Password ในทันที

5.    Username และ Password ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวห้ามมิให้เผยแพร่แก่ผู้ใด มิเช่นนั้นถือว่าตั้งใจกระทำความผิด

6.    ผู้ใช้งาน(User)สามารถศึกษานโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศและการเชื่อมต่อ Internet มหาวิทยาลัยสยาม ได้ ที่นี่

7.    หากมีปัญหาในการใช้งานของระบบ กรุณาติดต่อศูนย์สารสนเทศวิชาการ อาคาร 15 ชั้น 1 ในวันทำการปกติ วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.00 น. โทร. 02-457-0068 ต่อ 5220 E-mail : it_center1@siam.edu


Internet Authentication System

In the pursuant of "Computer Misuse Act, 2007" , Siam University has procured "Internet Authentication System" for the accessibility to the internet. In the process you will have to identify the correct Username and Password in order to be granted the access, which the steps are listed below:
1.
1.Every time before using the internet you will have to enter your "Username" and "Password" through a browser such as Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari for examples or click Here to login.
2.
Every time after using the internet you will have to Logout Here otherwise will be considered as an intentional violation.
3.
Every users will have to use the Internet Account.
3.1 Use Staff ID / Student ID for the Account Login (Login to 2 Device).
     For example, if your ID is 5907600009 and you were born on August 15, 1998 ( AD)
• Username : 5907600009
• Password : 15081998 (In the case of single digit, add a zero in front)

4.
Codes of staff / student ID when opening an Account for use in the first user (User) is required to change the Password immediately.
5.
Username and Password are considered as personal asset and not allow to be expose to anyone, otherwise will be considered as an intentional violation
6.
Users can study the policies on computer usage and Siam University’s internet connection at Here
7.
If If there are problems in the use of the system. Please contact the Information technology center, Building 15th ,floor 1,in normal working days, Monday - Saturday from 8:30 - 18:00 Tel. 02-457-0068 Ext 5220 E-mail: it_center1@siam.edu.


网络实名系统


依照“不正当网络使用2007”管理条例,暹罗大学日前实现并投入使用了“网络实名系统”作为互联网登录的要求。在登录时,使用者必须输入用户名及密码。 登录步骤如下:

1.
每次使用网络前必须在浏览器中输入您的用户名和密码,然后点击 Here 登录。
2.
每次使用网络完毕必须退出 登录,否则将被视为故意违反规定。Here
3.
登录方法有一下两种:
3.1 使用员工证号码或学生证号码作为用户名(每个用户名可同时登录两台设备). 例如:您的证件号码为 59017600009,您的出生日期为1998-08-15,那么您的登录用户名和密码分别为:
• Username : 5907600009
• Password : 15081998
4.
用员工号码或学生证号码登录,需在首次登录后立即更改初始密码。
5.
用户名及密码为个人专属,不得转借他人,否则将被视为故意违反规定。
6.
如果您需要进一步了解关于电脑及互联网使用的相关规定,请点击 Here
7.
如在使用该系统的过程中发生故障, 请联系学校信息中心。
地址:15号楼一层
工作时间:星期一至星期六 8.30 – 18.00
电话:02-457-0068 Ext 5220 邮箱: it_center1@siam.edu.