*** ผู้ใช้งาน (User) ทุกท่าน จะมี Account เพื่อใช้งานระบบ Internet ดังนี้ ***


1 ใช้ รหัสบุคลากร / รหัสนักศึกษา เป็น Account สำหรับ Login ( Login ได้ 2 Device) เช่น
รหัสบุคลากร / รหัสนักศึกษา เป็น 5907600009 เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 1998 (ค.ศ.) จะได้เป็น
          • Username : 5907600009
          • Password : 15081998 (กรณี ถ้าเป็นเลขตัวเดียวให้เติม 0 ไว้ข้างหน้าเสมอ)

หากมีปัญหาในการใช้งานของระบบ กรุณาติดต่อศูนย์สารสนเทศวิชาการ อาคาร 15 ชั้น 1 ในวันทำการปกติ วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.00 น. โทร. 02-457-0068 ต่อ 5220 E-mail : it_center1@siam.edu
         More detail...
Back to Siamnet.siam.edu